Urząd Zamówien Publicznych

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

na przedsięwzięcie edukacyjno-informacyjne organizowane przez Urząd Zamówień Publicznych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04. 05. 2016, str. 1), zwanej dalej „RODO", oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000), informuję, że:

§ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, tel.: 22 458 77 02, fax: 22 458 77 90;

§ kontakt do inspektora ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: IODO.UZP@uzp.gov.pl

§ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ac RODO w związku z przedsięwzięciem edukacyjno-informacyjnym o nazwie określonej w formularzu oraz w celu informacyjnym w związku z publikacją wizerunku;

§ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy UZP;

§ posiada Pani/Pan:

  • na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  • na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • na podstawie art. 17 RODO, prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  • na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
Nazwa przedsięwzięcia: Konsultacje dot. Koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych - Olsztyn

Termin przedsięwzięcia: 20-06-2018

Pozostało miejsc: 52
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*